hi,欢迎来到月博首页 收藏我们 客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页 所有产品 电位器(可调电阻) 当前“电位器(可调电阻)”共 227 条相关库存

电位器(可调电阻)

  • 品牌

    清除

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片 原厂型号 品牌 描述 库存 参考价格
3296W-1-203LF 3296W-1-203LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 20KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货: 490

可订期货

¥2.2834

立即购买
3296X-1-103LF 3296X-1-103LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10KΩ 1/2W PC PIN SIDE
数据手册

现货: 400

可订期货

¥2.303

立即购买
3314J-1-103E 3314J-1-103E Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10KΩ 1/4W J LEAD TOP
数据手册

现货: 435

可订期货

¥1.9141

立即购买
3296W-1-503LF 3296W-1-503LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 50KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货: 500

可订期货

¥2.2246

立即购买
3362P-1-501LF 3362P-1-501LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 500Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货: 500

可订期货

¥0.784

立即购买
3006P-1-203LF 3006P-1-203LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 20KΩ 3/4W PC PIN SIDE
数据手册

现货: 250

可订期货

¥2.303

立即购买
3362P-1-103LF 3362P-1-103LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货: 79

可订期货

¥0.8353

立即购买
3296W-1-204LF 3296W-1-204LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 200KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货: 490

可订期货

¥2.1952

立即购买
3296W-1-200LF 3296W-1-200LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 20Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货: 500

可订期货

¥2.3324

立即购买
3296W-1-205LF 3296W-1-205LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 2MΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货: 240

可订期货

¥2.4206

立即购买
3362P-1-105LF 3362P-1-105LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 1MΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货: 250

可订期货

¥0.833

立即购买
3362P-1-200LF 3362P-1-200LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 20Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货: 500

可订期货

¥0.7742

立即购买
3296W-1-201LF 3296W-1-201LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 200Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货: 210

可订期货

¥2.254

立即购买
3296X-1-104LF 3296X-1-104LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 100KΩ 1/2W PC PIN SIDE
数据手册

现货: 500

可订期货

¥2.3226

立即购买
3296W-1-502LF 3296W-1-502LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 5KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货: 224

可订期货

¥2.2736

立即购买
3006P-1-103LF 3006P-1-103LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10KΩ 3/4W PC PIN SIDE
数据手册

现货: 440

可订期货

¥2.2344

立即购买
3296W-1-100LF 3296W-1-100LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货: 500

可订期货

¥2.4108

立即购买
3006P-1-205LF 3006P-1-205LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 2MΩ 3/4W PC PIN SIDE
数据手册

现货: 500

可订期货

¥2.156

立即购买
3362P-1-204LF 3362P-1-204LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 200KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货: 298

可订期货

¥0.7742

立即购买
3362P-1-202LF 3362P-1-202LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 2KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货: 480

可订期货

¥0.735

立即购买
3006P-1-202LF 3006P-1-202LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 2KΩ 3/4W PC PIN SIDE
数据手册

现货: 500

可订期货

¥2.156

立即购买
3006P-1-101LF 3006P-1-101LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 100Ω 3/4W PC PIN SIDE
数据手册

现货: 500

可订期货

¥2.3226

立即购买
3296W-1-500LF 3296W-1-500LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 50Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货: 185

可订期货

¥2.2246

立即购买
3362P-1-102LF 3362P-1-102LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 1KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货: 485

可订期货

¥0.7742

立即购买
3296W-1-104LF 3296W-1-104LF Bourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 100KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货: 460

可订期货

¥2.2736

立即购买