hi,欢迎来到月博首页 收藏我们 客服热线:400-990-8686
我的购物车 0
首页 所有产品 分立半导体产品 二极管 开关二极管 当前“开关二极管”共 67 条相关库存

开关二极管

 • 品牌

  清除
 • 封装/外壳

  清除
 • 反向耐压VR(最大值)

  清除
 • 平均整流电流IF

  清除
 • 正向压降VF

  清除
 • 反向漏电流IR

  清除

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片 原厂型号 品牌 描述 库存 参考价格 封装/外壳反向耐压VR(最大值)平均整流电流IF正向压降VF反向漏电流IR
1N4148W 1N4148W SK(台湾时科)
VR=75V IF=150mA Trr=4ns P=500mW

现货: 5989

可订期货

¥0.035

立即购买
SOD-123
75V
150mA
1.25V@150mA
1µA@75V
BAS21 BAS21 ON/Fairchild
VR=250V IF=200mA Trr=50ns P=350mW

现货: 10

¥0.1166

立即购买
TO-236-3,SC-59,SOT-23-3
250V
200mA
1.25V@200mA
100nA@200V
BAV70 9 BAV70 JCET
长电
VR=70V IF=200mA Trr=6ns P=225mW 2通路

现货: 1775

可订期货

¥0.06680

折后价:¥0.0648

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
70V
200mA
1.25V@150mA
2.5µA@70V
BAV99 BAV99 SK(台湾时科)
VR=70V IF=215mA Trr=6ns P=225mW 2通路

现货: 2870

可订期货

¥0.0475

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
70V
215mA
1.25V@150mA
2.5µA@70V
LL4148 8.5 LL4148 Hottech
合科泰
VR=100V IF=200mA Trr=4ns

现货: 19922

可订期货

¥0.02000

折后价:¥0.017

立即购买
SOD-80(LL-34,DO-213AC, MINI-MELF)
100V
200mA
1V@10mA
5µA@75V
MMBD4148CC MMBD4148CC JCET
长电
VR=100V IF=200mA Trr=4ns P=350mW 2通路

现货: 6000

可订期货

¥0.0631

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
100V
200mA
1V@10mA
5µA@75V
1N4448W 1N4448W JCET
长电
VR=75V IF=250mA Trr=4ns P=500mW

现货: 12000

可订期货

¥0.0625

立即购买
SOD-123
75V
250mA
1.25V@150mA
2.5µA@75V
LL4148 LL4148 SK(台湾时科)
VR=75V IF=200mA Trr=4ns P=500mW
数据手册

现货: 16956

可订期货

¥0.0253

立即购买
SOD-80(LL-34,DO-213AC, MINI-MELF)
75V
200mA
1V@10mA
5µA@75V
BAS16 9 BAS16 JCET
长电
VR=75V IF=150mA Trr=6ns P=225mW 2通路

现货: 30000

可订期货

¥0.06500

折后价:¥0.0585

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
75V
150mA
1.25V@150mA
1µA@75V
1N4148WS 1N4148WS takcheong
德昌
VR=75V IF=150mA Trr=4ns P=200mW
数据手册

现货: 3100

可订期货

¥0.05

立即购买
SOD-323(SC-76)
75V
150mA
1V@10mA
5µA@75V
1N4148W 1N4148W OTHER
VR=75V,IF=150mA,VF=1.25V@150mA,PD=500mW

现货: 8

¥0.0945

立即购买
SOD-123
75V
150mA
1.25V@150mA
1µA@75V
1N4148W 8.5 1N4148W JCET
长电
VR=100V IF=150mA Trr=4ns P=500mW

现货: 131454

可订期货

¥0.05760

折后价:¥0.049

立即购买
SOD-123
100V
150mA
1.25V@150mA
1µA@75V
MMBD914 MMBD914 JCET
长电
VR=100V IF=300mA Trr=4ns P=350mW 2通路
数据手册

现货: 6000

可订期货

¥0.0699

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
100V
300mA
1.25V@150mA
1µA@75V
MMBD4148A 9 MMBD4148A JCET
长电
VR=100V IF=200mA Trr=4ns P=350mW 2通路
数据手册

现货: 6000

可订期货

¥0.07000

折后价:¥0.063

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
100V
200mA
1V@10mA
5µA@75V
BAS21S 8.5 BAS21S JCET
长电
VR=250V IF=200mA Trr=50ns P=225mW 2通路

现货: 5876

可订期货

¥0.08530

折后价:¥0.0726

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
250V
200mA
1.25V@200mA
100nA@200V
1SS187 1SS187 JCET
长电
VR=80V IF=100mA Trr=4ns P=150mW 2通路

现货: 6000

可订期货

¥0.0677

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
80V
100mA
1.2V@100mA
100nA@30V
BAV99 BAV99 FMS
台湾美丽微
VR=70V IF=215mA Trr=6ns P=225mW 2通路

现货: 23991

可订期货

¥0.0488

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
70V
215mA
1.25V@150mA
2.5µA@75V
PH1N4148TB PH1N4148TB takcheong
德昌
VR=100V IF=200mA Trr=4ns P=500mW
数据手册

现货: 10000

可订期货

¥0.0246

立即购买
SOD-27
100V
200mA
1V@10mA
-
1SS226 1SS226 JCET
长电
VR=80V IF=100mA Trr=4ns P=150mW 2通路

现货: 11950

可订期货

¥0.0701

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
80V
100mA
1.2V@100mA
500nA@80V
BAV99 BAV99 Hottech
合科泰
VR=70V IF=200mA Trr=6ns P=225mW 2通路
数据手册

现货: 5331

可订期货

¥0.04

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
70V
200mA
1.25V@150mA
2.5µA@70V
1N4148WT 9 1N4148WT JCET
长电
VR=75V IF=150mA Trr=4ns P=150mW

现货: 23950

可订期货

¥0.05680

折后价:¥0.0551

立即购买
SOD-523(SC-79)
75V
150mA
1.25V@150mA
1µA@75V
1N4448WS 1N4448WS JCET
长电
VR=75V IF=250mA Trr=4ns P=200mW

现货: 21000

可订期货

¥0.0554

立即购买
SOD-323(SC-76)
75V
250mA
1.25V@150mA
2.5µA@75V
MMBD4148CC MMBD4148CC Hottech
合科泰
VR=100V IF=200mA Trr=4ns 2通路
数据手册

现货: 3000

可订期货

¥0.0387

立即购买
SOT-23-3(SC-59,TO-236-3)
100V
200mA
1V@10mA
5µA@75V
1N4148WS 9.5 1N4148WS JCET
长电
VR=100V IF=150mA Trr=4ns P=200mW
数据手册

现货: 137251

可订期货

¥0.05000

折后价:¥0.0503

立即购买
SOD-323(SC-76)
100V
150mA
1.25V@150mA
1µA@75V
TC1SS400 TC1SS400 takcheong
德昌
VR=80V IF=200mA Trr=4ns P=200mW
数据手册

现货: 100

可订期货

¥0.0425

立即购买
SOD-523(SC-79)
80V
200mA
1.2V@100mA
100nA@80V